Posts

Showing posts from October, 2010

ते दिवस

तेमंतरलेलेदिवस, विसरूकसे?कुणीसांगालका, तेदिवसपरतजगूकसे?
तेकट्ट्यावरचेकिस्सेअनलेक्चरचेउसासेतेभजीअनसामोसे, विसरूकसे?तीकॅम्पसमधलीटपरी, त्या F.Y.च्यापोरीतेथॅंक्यूतेसॉरीविसरूकसे?अरेतिलाहटवउद्याहिलापटवपरवाचीकोणरेती, तिचंनावजराआठवदेताकोणीथम्सअप, सालंहार्टआमचंचोकअपदिवसाहजारब्रेकअप, पचवूकसे?क्लासमध्येआपलाधाक, ठरलेलाशेवटचाबाकबसलाचदुसराकुणी, त्यालादिलीचपराकपहिल्याबाकावरचीमंडळी, सालीपत्रकारसगळीखरडतीवह्यांच्यापत्रावळी, किडेकसे….वर्गातल्याकाकू, सरस्वतीचाअवतारपरीक्षेतउपकार, मानूकसे?विसरलेलीथिअरी, गोंधळलेलीकेमिस्ट्रीपेपरसालामिस्ट्री, लिहूकसे?हातीयेतानिकाल, जाहलाउष:कालफ़र्स्टक्लासातपास, झालोकसे?निकालाचासरताजोश, आलाथोडाहोश