Wednesday, March 21, 2012

पुन्हा भेटू तेव्हा


आता पुन्हा भेटू तेव्हा
बोलू फ़ोनवर राहून गेलेलं
उभयतांच्या विरहात
डोळ्यातून वाहून गेलेलं

आता पुन्हा भेटू तेव्हा
उसास्यांचे हिशेब मांडू
कोणी ढाळले अश्रू जास्त
ह्याच मुद्दयावर भांडू

आता पुन्हा भेटू तेव्हा
एकमेकांना डोळे भरून पाहू
काही क्षणापुरतेच का होईना
घटट बिलगून राहू

आता पुन्हा भेटू तेव्हा
तू धरशील परत न जाण्याचा हटट
आणि भाबडे हात तुझे
मिठीही करतील अधिक घटट

आता पुन्हा भेटू तेव्हा
मागे काहीतरी ठेवून जा
पुढची भेट होईपर्यंत सख्या
रोज स्वप्नात येऊन जा......