Tuesday, September 8, 2009

कविता का? कुणावर? कशासाठी?

कविता का? कुणावर? कशासाठी?
असले क्षुल्लक प्रश्न विचारु नये कधी
मनातल्या भावना मोकळेपणाने मांडत्या आल्या असत्या
तर कुणी कविता केली असती का कधी?

2 comments:

Priya said...

i fully agree with you kaustubh!

stuntednomad said...

:)o(k)!!